Rapporter

En beskrivning över projektet och dess resultat finns i en rapport i flera delar. Själva arbetet och länens vårdinsatser finns i del 1 och 2 (8,54 MB), informationsfolder och faktablad finns i del 3 (20,5 MB). 

Klicka på bilderna för att öppna rapporterna (pdf).

Historiska dokument och kartmaterial från arkiv har varit till stor hjälp i projektet. Arkivfynden kan ibland vara helt avgörande för datering, förståelse av sammanhang och kulturhistoriska perspektiv.

Rapporten Arkivguide för vattenforskare fungerar som en ”guide” till vad som kan tänkas finnas i olika arkiv. Rapporten är geografiskt avgränsad till de län som ingår i Södra Östersjöns och Västerhavets vattenavrinningsområden. 

Klicka på bilden nedan för att öppna rapporten (pdf, 2,26 MB).

Läs mer om arbetet med kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige i rapporten Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010–2016 – Elva länsstyrelser i samverkan.

Klicka på bilden nedan för att öppna rapporten (pdf, 8,85 MB).

Förteckning över rapporter och andra produkter som tagits fram i södra Sverige, inom projekten: Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, 2010–2016 (pdf, 641 kB).

Klicka på bilden nedan för att öppna rapporten (pdf, 641 kB)