Vårda Vattendragens Kulturarv

Bor du vid en sjö eller å uppskattar du säkert porlandet, kluckandet och grönskan som speglar sig i vattnet. Rent praktiskt är du kanske beroende av vattnet för bevattning av åkrarna eller som dricksvatten till betesdjuren. Ja, vattendragen är på många sätt en fantastisk resurs, och har alltid varit. Vid våra sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar, ängslador – följ med på upptäcktsfärd i vattnets tecken!
Badhytter i Hjo

Vill du veta mer om kulturarv vid vatten?

Här presenteras informationsmaterial om kulturarv och kulturmiljöer utmed sjöar och vattendrag- allt från kvarnar till broar och vadställen. Materialet beskriver på olika sätt det kulturarv som i många fall fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av. Sjöar och vattendrag har haft en viktig roll i kulturhistorien och har använts av människan på många olika sätt. Det strömmande vattnet har gett oss energi. Kanaler och vattendrag har stått för transporter av människor och gods. I vattnet har vi tvättat våra kläder eller vid vattnet har vi valt att bosätta oss.

Informationsmaterialet har tagits fram inom Vårda vattendragens kulturarv, ett treårigt projekt som genomfördes med medel från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöanslag som en så kallad Regional satsning.

En beskrivning över projektet och dess resultat finns i en rapport i flera delar. Själva arbetet och länens vårdinsatser finns i del 1 och 2,  informationsfolder och faktablad finns i del 3.

del3.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs rapporten här:

Vårda Vattendragens Kulturarv - En regional bidragssatsning i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län, 2013–2015 

 

I projektet har en stor del av informationsunderlaget tagits fram med hjälp av historiska dokumet och kartmaterial från arkiv. Arkivfynden kan ibland vara helt avgörande för datering, förståelse av sammanhang och kulturhistoriska perspektiv.

Rapporten Arkivguide för vattenforskare fungerar som en ”guide” till vad som kan tänkas finnas i olika arkiv. Rapporten är av generellt intresse för vattenforskare över hela landet, men är geografiskt avgränsat till de län som ingår i Södra Östersjöns och Västerhavets vattenavrinningsområden.

Läs rapporten här:

Arkivguide för vattenforskare – Erfarenheter från arkivstudier inom projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt (SöVd) och Vattenförvaltning och Kulturmiljö (VaKul)

 

Vill du skriva ut enstaka faktablad? Se länkar till höger.

Sprid gärna faktablad och folder till alla som är intresserade av kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag, eller som vill veta mer.

 Om projektet

Under perioden 2013-2015 har länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Skåne och Östergötland genomfört projektet Vårda Vattendragens Kulturarv som syftar till att ge information om kulturarvet vid vatten och stimulera till vård- och bevarandeinsatser.

 Broschyr

Inom projektet har vi tagit fram en broschyr som beskriver vilka kulturhistoriska värden och kulturmiljöer det finns i våra vattendrag. Den går att skriva ut i A3-format.

Broschyr Vårda Vattendragens Kulturarv 

 Faktablad om vattenanknutna kulturmiljöer

Vill du veta mera om vilka kulturvärden det finns vid sjöar och vattendrag? Läs våra faktablad. Du kan själv skriva ut dem i A4 format om du vill. Du kan också skriva ut faktabladen i A3 format, men var noga med inställningen. Välj liggande format A3, färg och ange att; vänd vid kortsidan.

 Faktablad om åtgärder vid sjöar och vattendrag

Vad behöver Du som arbetar med vatten tänka på för att ta hänsyn till kulturmiljövärden? Vad finns det för fördelar med att arbeta tvärsektoriellt? Det här faktabladet riktar sig i första hand till dig som arbetar med vatten-, fiske- och naturvård på länsstyrelser och i kommuner.

Faktablad om åtgärder vid sjöar och vattendrag